مرد یهودی که روی آب راه می رفت

آکاایران: مرد یهودی که روی آب راه می رفت
مذهبی آکا ایران
,آکا ایران،مجله اینترنتی،مجله،آکا ایران،آتا

آکاایران: مرد یهودی که روی آب راه می رفت


یک روز امام علی (ع) از کنار یک یهودی گذشتند و آن یهودی با اسبش ( بدون این که اسبش وارد آب شود یاخیس شود ) از رود عبور می کرد ، پس در همان لحظه امام علی (ع) را صدا زد و عرض کرد : ای آقا ! اگر این چیزی که نزد من است نزد شما بود ، چکار می کردید ؟ امام علی (ع) در جوابش فرمودند : در جایت بایست ،سپس روی آب ایستاد و آن یهودی میخ کوب شد ، امام علی (ع) نزد او رفت ، آن گاه یهودی به امام علی (ع)گفت : ای جوان ! چه چیزی گفتی که آب برایت مانند سنگ شد ؟امام علی (ع) در جوابش فرمودند : تو چه چیزی گفتی که از آب عبور کردی ؟ آن یهودی در جواب  حضرت گفت : من اسم وصی پیامبر اسلام علی (ع) را بر زبان آوردم و از آب عبور کردم ، پس امام علی (ع) فرمودند :من همان وصی محمد (ص) هستم آن گاه آن یهودی گفت : حق است و اسلام آورد .

منبع :

تبلیغات