حق کابین ( حکایت )

 

,مفلس, گدا, گدایی,حکایات خواندنی و حکایات جالب

 

ظریفی مفلس شده بود.

از او پرسیدند که تو را هیچ مانده است؟


گفت: من خود به غایت مفلسم، اما زوجه مرا فی الجمله چیزی مانده

گفتند: چه مقدار؟

گفت: ده هزار دینار زر و پنج خروار ابریشم حق کابین او که بر ذمه من است.

منبع:روزنامه خراسانتبلیغات